Energijos vartojimo auditai

Atliekame energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą pagal Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo (šiuo metu rengiamas) reikalavimus.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo (šiuo metu rengiamas) reikalavimu didelės įmonės per 6 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo Energetikos ministerijai turės  pateikti energijos vartojimo audito ataskaitą. Auditas turėtų būti atliktas pagal „Aprašo dėl energijos vartojimo audito", kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų“ reikalavimus.  Pažymėtina, kad tiek apraše, tiek rengiamame įstatyme yra neaiškumų perkeliant direktyvos 2012/27/ES reikalavimus. Pavyzdžiui, yra numatytos išimtys ISO 50001 ir ISO 14001 vadybos sistemas turinčioms įmonėms, tačiau nėra aišku kokios apimties auditai bus laikomi priimtinais vadybos sistemas turinčių įmonių atveju.  Atsižvelgiant į reikalavimų neaiškumus, mes  visuomet įsipareigojame papildyti jau parengtas audito ataskaitas ir kitus dokumentus, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus jų pasikeitimų atveju.


Rekomenduojame įgyvendinant energijos efektyvumo didinimo reikalavimus įvertinti galimybes pasinaudoti paramos priemonėmis „Pramonė LT“ ir „Procesas LT“.